Akimasa Yamashita , Vice governor Kyoto Prefecture. SCEWC'14